POTEK OBLIKOVANJA KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA NAČRTA

Celoten postopek oblikovanja pokojninskega načrta je hiter in lahko v celoti poteka tudi na daljavo prek elektronskih poti. Vse pogodbe in obrazce pripravi za delodajalca pokojninska družba, tako da je lahko oblikovanje pokojninskega načrta od začetka do konca izvedeno v manj kot mesecu dni.

  1. Pokojninska družba A predstavi delodajalcu prek video-predstavitve ali na osebnem sestanku vse možnosti uvedbe kolektivnega pokojninskega načrta, davčne olajšave in vseh drugih prednosti. Naredi se več primerov različnih shem financiranja, saj lahko premijo financira v celoti delodajalec oziroma financira delodajalec del premije, del pa zaposleni.
  2. V primeru večjega podjetja se lahko prednosti pokojninskega načrta predstavijo tudi sindikatu oziroma svetu delavcev.
  3. Pokojninska družba pripravi osnutek pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo v nadaljevanju skleneta delodajalec in zaposleni (njihov predstavnik) in izvede v dogovoru z delodajalcem predstavitve za zaposlene (pisno gradivo, predstavitve po skupinah zaposlenih, video predstavitve, ...).
  4. Delodajalec in zaposleni sklenejo Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta. V njej dogovorijo pogoje, ki jih mora izpolniti zaposleni, da lahko pristopi k pokojninskemu načrtu ter višino premije in njeno financiranje. V primeru mikro podjetja podpis Pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta ni potreben in zadošča sklep poslovodstva.
  5. Pokojninska družba nato sklene z delodajalcem še Pogodbo o pristopu in financiranju pokojninskega načrta v kateri so določeni osnovi pogoji pokojninskega načrta.
  6. Delodajalec se vpiše pri pristojnem finančnem uradu v register pokojninskih načrtov z oddajo obrazca PN-D2 in nato lahko začne financirati ob plačah zaposlenih še mesečne premije pokojninskega načrta.
  7. Obračunu plač oziroma računovodstvu delodajalca posreduje pokojninska družba vsa navodila za obračun premij in tekoče sporočanje podatkov o nakazanih premijah. Kadrovska služba delodajalca pa posreduje pokojninski družbi elektronsko osebne podatke zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v pokojninski načrt.
  8. Tem v nadaljevanju pokojninska družba na dom posreduje Obvestilo o vključitvi skupaj s Splošnimi pogoji varčevanja in Pokojninski načrt, ki vsebuje vse podrobnosti.
  9. Delodajalec v skladu z navodili izvede nakazilo prve premije, ki jo pokojninska družba razporedi na individualne varčevalne račune zaposlenih in nato vsak mesec ob plačah podjetje zaposlenim vplača še premije pokojninskega varčevanja, ki se takoj razporedijo na individualne varčevalne račune zaposlenih.